svrbie»


Pohµad spredu

Pohµad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[svrbí]
Oblas» pouľitia
Tematická oblas»
Gramatický popis / sémantická definícia
Prenesený význam: ma» chu» na sex.
Pozícia ruky/rúk
pás a dolné boky
Tvar ruky/rúk
zakrivená roztiahnutá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s čas»ou tela
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok