Posunková zásoba


Posunková zásoba slovenského posunkového jazyka je odlišná od slovnej zásoby slovenského jazyka. Nie je tu možné predpokladať, že ku každému slovenskému slovu možno priradiť zodpovedajúci posunok slovenského posunkového jazyka a naopak.

Niektoré slovenské slová majú svoj ekvivalent v slovenskom posunkovom jazyku v podobe niekoľkých po sebe idúcich posunkov, napr. RAŇAJKY, VEČERA, IHLA (poznámka: jednotlivé posunky sa píšu veľkými písmenami). Naopak, niektoré jednoduché posunky majú slovenský ekvivalent zložený z dvoch, prípadne viacerých slov, napr. TOALETNÝ PAPIER, VEĽKÁ NOC, ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA. Pre niektoré slovenské výrazy so všeobecným významom existuje počet ekvivalentných posunkov zodpovedajúcich konkrétnemu a aktuálnemu významu.

Podobne ako v slovenskom jazyku, tak aj v slovenskom posunkovom jazyku sa vyskytuje manuálne homonymá a manuálna polysémia. Pri manuálnych homonymách ide o jav, pri ktorom manuálne posunky majú rovnakú podobu posunkov, ale odlišný, nesúvisiaci význam, napr. ROVNAKO - RODINA, PLÁN - TECHNIKA. Pri manuálnej polysémii ide o jav, pri ktorom manuálne posunky majú viac navzájom rôzne súvisiacich významov, napr. STROMČEK - VIANOCE, VEDA - ODBOR.

Na základe uvedenej skutočnosti je tento slovník nielen prekladovým slovníkom slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka, ale čiastočne aj výkladovým slovníkom; eventuálne tento slovník je tzv. zmiešaným typom slovníka.

Všetky elicitované slovenské posunky, ktoré sa frekventovane používajú v komunite nepočujúcich, sú lingvisticky korektné a zverejnené v tomto slovníku. Ďalšie posunky sa budú neustále pridávať.

Popisy niektorých významov príslušných posunkov v slovenskom jazyku, ktoré vychádzajú zo súčasných slovníkov, sú zverejnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Medzi ne patria Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného slovenského jazyka, Slovník cudzích slov (akademický), Synonymický slovník slovenčiny a Slovník slovenského jazyka. K týmto slovníkom sú pridané ďalšie dva tzv. slovníky - Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku a Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku.

Ako citovať náš slovník

VOJTECHOVSKÝ, Roman, ed. Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka [online]. Bratislava: Snepeda, 2018-2024. Dostupné na: <www.posunky.sk>.Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok