funkcia


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[funkcia]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: jednoznačný vzťah medzi jednou veličinou (nezávisle premennou) a druhou veličinou (závisle premennou): lineárna, kvadratická, goniometrická, exponenciálna, prostá, inverzná funkcia.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom umiestneným medzi prostredníkom a ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok